Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden:

1. Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke toestemming, contant betaalbaar te Zelzate.

2. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder in gebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 50 €. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest voor, gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand wordt beschouwd als zijnde verlopen.

3. Partijen komen overeen dat de overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen en uitgevoerd op de zetel van onze vennootschap, zodat bij betwisting enkel de rechtbanken van Zelzate en Gent bevoegd zijn.

4. Eigendomsvoorbehoud: de eigendom van de verkochte goederen zal slechts overgaan op de koper nadat de factuur en aankleven integraal betaald zijn.

5. Wij behouden ons het recht, ten alle tijden en zonder voorafgaande verwittiging, de prijzen op deze webshop aan te passen.

6. Klachten moeten schriftelijk gebeuren binnen 48 uur na ontvangst van de goederen.

7. Transportkosten:
a. Bestellingen < €100 excl. btw = enkel afhaling.
b. Bestellingen €100 – €295 excl. btw = €14 transportkosten.
c. Bestellingen > €295 excl. btw = €2 transportkosten.